Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică COVASNA

Direcţia Judeţenă de Statistică Covasna, instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.

Direcţia Judeţenă de Statistică Covasna are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice, oficiale cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicii economice şi sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către agenţii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de I.N.S., publicarea şi diseminarea datelor statistice .

Why Choose 210-065 Braindumps,We offer free update service for one 300-320 exam dumps Vce & dumps year.After you purchase our product, we will offer free update in time for 300-101 study guide pdf 210-260 training 210-260 training one year.PassCert Practice Exams for 300-320 exam dumps Cisco CCNA Collaboration Cisco 300-101 study guide pdf are written to the 300-101 study guide pdf highest standards of technical accuracy, using only certified subject matter 300-101 study guide pdf experts and published authors for development. 300-101 study guide pdf PassCert 300-115 item pool Cisco braindumps 300-101 study guide pdf including the examination question and the answer, complete by our 210-260 training senior IT lecturers and the CCNA Collaboration 300-320 exam dumps product Vce & dumps experts, included 300-101 study guide pdf the current newest 210-065 examination questions.100% Guarantee To Pass All Your IT Exam.If you 210-260 training use 210-260 training passcert braindunps as your Cisco 300-115 item pool CCNA etc Exam prepare material, we guarantee your success 200-125 -100% free in the first attempt. If 300-115 item pool you do not pass the Cisco exam (Implementing Cisco Video Network Devices v1.0) on your 300-101 study guide pdf first attempt we will Vce & dumps give you a FULL REFUND of your purchasing fee,if you purchase 300-115 item pool Cisco Exam Q&A,enjoy the upgrade Q&A service for 200-125 -100% 300-101 study guide pdf free free in one year. Cisco Vce & dumps Exam Downloadable, Printable Exams (in PDF format) PassCert 210-065 300-101 study guide pdf Preparation 300-115 item pool Material provides you 300-101 study guide pdf everything you 210-260 training will need to take your Cisco Exam. The Cisco Exam details are researched and produced by Professional Certification Experts 300-115 item pool who are constantly using 300-101 study guide pdf industry experience to produce precise, and logical. You may 300-115 item pool get 300-320 exam dumps questions from different web sites or books, 200-125 -100% free but logic is the 200-125 -100% free key. 300-115 item pool Our Product will help you not 300-115 item pool only pass in the first try, but 210-260 training 300-101 study guide pdf also save your valuable time.Give your career a boost and start earning your Cisco certification today! 210-065 300-101 study guide pdf Downloadable, 300-320 exam dumps Interactive Testing engines. 300-115 item pool 200-125 -100% free We 300-320 exam dumps are all well aware that a Vce & 300-101 study guide pdf dumps major 210-260 training problem 210-260 training in the IT industry is that there is a Vce & dumps lack of quality 210-260 training 300-115 item pool study materials. Our Exam Preparation Material provides you everything you will need to take a certification examination. Like actual certification exams, 300-115 item pool our Practice Tests Vce & dumps are in 300-320 exam dumps 300-320 210-260 training exam dumps multiple-choice (MCQs) Our Cisco 210-065 210-260 training 300-115 item pool Exam will provide you with exam questions 300-101 study guide pdf with verified answers that reflect the actual exam. These questions and answers Vce & dumps provide you with the experience 210-260 training of taking 200-125 -100% 300-115 item pool 300-115 item pool free the actual test. High quality and Value 300-115 item pool for the 210-065 Exam:100% Guarantee to Pass Vce & dumps Your CCNA Collaboration exam 210-260 training and get your Cisco certification.Pass Cert Offers Free Demo for 210-260 training 210-065 Exam,You can check 210-260 training out the interface, question quality and usability of PassCert practice exams before you decide to buy it.

În realizarea obiectului de activitate, ce se întemeiază pe principiile autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevantei, proporţionalităţii, deontologiei statistice şi a raportului cost/eficienţă, Direcţia Judeţenă de Statistică Covasna are următoarele atribuţii:

 1. asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la agenţii economici şi sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Cercetărilor Statistice aprobat;
 2. organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N S.;
 3. organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii pentru personalul din direcţie;
 4. organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 5. participă la experimentarea şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;
 6. propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra agenţilor economici sau asupra gospodăriilor populaţiei;
 7. asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea şi publicarea indicatorilor statistici;
 8. furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;
 9. informează administraţia publică locală, la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 10. prezintă semestrial I.N.S.-ului informări asupra activităţii desfăşurate;
 11. editează anuare, breviare, buletine şi alte publicaţii la nivelul judeţului;
 12. îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul lor de activitate.

În îndeplinirea atribuţiilor, Direcţia Judeţenă de Statistică Covasna are dreptul:

 • să solicite date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României şi de la toate persoanele de cetăţenie română cu domiciliul în România, care se află sau desfăşoară activitate pe teritoriul altor ţări;
 • să efectueze, cu aparatul propriu şi alţi colaboratori externi, cercetări statistice prin culegere directă a datelor statistice privind fenomenele economice şi sociale;
 • să aplice amenzi contravenţionale în baza O.G. nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr.763/18.10.2002, pentru refuzul sau întârzierea din culpa a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta organelor de control statistic materialele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de organele de control statistic;
 • să solicite de la I.N.S. date şi informaţii statistice privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna are următoarele responsabilităţi:

 • asigură cadrul organizatoric pentru culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la agenţii economici şi sociali;
 • asigură cadrul organizatoric pentru difuzarea datelor statistice şi informarea opiniei publice asupra principalelor aspecte privind evoluţia fenomenelor şi proceselor economico-sociale la nivelul judeţului şi al unităţilor administrativ-teritoriale componente;
 • urmăreşte evoluţia indicatorilor statistici care reflectă nivelul de dezvoltare economico-socială a judeţului;
 • coordonează, organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N.S.;
 • respectă regulile de confidenţialitate a informaţiilor statistice în întreaga activitate de difuzare a acestora;
 • organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 • propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra agenţilor economici sau asupra gospodăriilor populaţiei;
 • acţionează pentru încadrarea în termenele de elaborare prevăzute pentru lucrările cu date centralizate şi pentru cele privind anchetele şi cercetările selective, cuprinse în planul de activitate;
 • răspunde de calitatea datelor centralizate şi a informaţiilor statistice transmise la I.N.S. în lucrările întocmite pe baza datelor obţinute de la agenţii economici şi persoanele fizice din judeţ;
 • se preocupă de perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale în domeniul statisticii a personalului încadrat în cadrul instituţiei şi stimularea acestuia, în funcţie de rezultatele şi aportul fiecăruia în efectuarea lucrărilor.

În executarea atribuțiilor sale Institutul Național de Statistică şi Direcţiile Judeţene de Statistică au obligaţia să asigure pe parcursul întregii cercetări statistice, de la înregistrare până la publicare, măsuri de protecţie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prindivulgarea datelor referitoare la patrimoniul şi la activitatea lor, în concordanță cu principiile confidenţialităţii datelor statistice şi cu normele legale privind secretul de stat. Realizarea tuturor lucrărilor de statistică se face cu respectarea următoarelor principii : autonomia, confidenţialitatea, transparenţa, relevanţa, proporţionalitatea, deontologia statistică şi raportul cost/eficienţă.

(1) Potrivit principiului autonomiei, INS este autorizat să stabilească în mod imparțial și independent, fără ingerințe de pe poziții de interes ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice, sindicatelor, organizațiilor patronale și ale altor organizații sau persoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificările, metodologiile, tehnicile de înregistrare și prelucrare, să publice și să difuzeze datele și informațiile statistice. Acest principiu implică obligativitatea ca datele și informațiile statistice oficiale să fie puse la dispoziția tuturor categoriilor de utilizatori în condiții de egalitate, simultaneitate și nediscriminare în privința calității și a termenelor de difuzare.

(2) Potrivit principiului confidenţialităţii, serviciile de statistică oficială şi personalul statistic au obligaţia să adopte şi să asigure, pe parcursulîntregii perioade a cercetării statistice – de la înregistrare până la publicare – măsuri de protecţie a datelor care se referă la subiecţii statisticiindividuali (persoane fizice sau juridice), date obţinute direct prin cercetări statistice sau indirect din surse administrative ori, alte surse.

(3) Potrivit principiului transparenţei, serviciile de statistică oficială sunt obligate să respecte şi să asigure dreptul furnizorilor de date statistice, al utilizatorilor şi al altor categorii de persoane fizice sau juridice de a avea acces la temeiul legal şi scopul organizării cercetărilor statistice, la metodologiile, tehnicile şi metodele folosite la elaborarea informaţiilor statistice, la măsurile adoptate de protecţie a datelor şi la modul şi termenele de difuzare a datelor şi informaţiilor statistice.

(4) Potrivit principiului relevanţei, serviciile de statistică oficială sunt obligate să asigure producerea de date şi informaţii statistice conformdomeniilor, termenelor şi gradului de detaliere a datelor statistice stabilite în funcţie de evoluţia continuă a fenomenelor demografice, economice, sociale şi de mediu.

(5) Potrivit principiului proporţionalităţii, serviciile de statistică oficială au obligaţia să asigure corelarea dintre cantitatea de informaţii individualece se solicită şi cantitatea de informaţii prelucrate ce se oferă utilizatorilor.

(6) Potrivit principiului deontologiei statistice, serviciile de statistică oficială sunt obligate să instituie şi să aplice criterii ştiinţifice la selectareasurselor, metodelor şi procedurilor pentru realizarea cercetărilor statistice şi să facă cunoscute, într-o formă larg accesibilă, sursele de date, sfera de cuprindere, metodologiile de calcul şi gradul de exactitate ale rezultatelor.

(7) Potrivit principiului raportului cost/eficienţă, serviciile de statistică oficială sunt obligate să limiteze volumul datelor statistice culese de la subiecţii statistici, la nivelul care se justifică prin obiectivul cercetărilor statistice şi în condiţiile utilizării optime a resurselor disponibile.